Future Fan Nr. 10 (augusti 1973)

Date: 1973.8.30
Contents:
Omslag av Rudolof der Hagopian, p. 1
Rymdfosslilet novell av John E. Svensson, p. 4
Klubbspalten (böecker, fanzines, serier etc.), p. 8
Redaktionellt, p. 11
Djärvhet – finnas den? artikel om böcker av B.-O. Ringberg, p. 12
Galaktisk patrull novell av “Atom-Lasse” Johansson, p. 14
Himlakropparnas ytgravitation och flykthastighet artikel av B.-O. Ringberg, p. 22
Litet mer om detektivmagasin artikel av Isar Pavo, p. 25
Bob Moran – en av vär tids mindre hjältar artikel av B.-O. Ringberg, p. 29
Hur porten öppnades 2.a avdeln. av Hans Helgars långnovell, p. 32
Entropisternas bön av kjell Rynefors (reprint), p. 37
Mis Fina Q vetenskaplig kippspalt, p. 42
backover av Kluden, p. 48

In English:
Cover by Rudolof der Hagopian, p. 1
The space fossil novel by John E. Svensson, p
Club hall (books, fanzines, series etc.), p
Editorial, p
Boldness – Is It? article on books by B.-O. Ringberg, p
Galactic patrol novel by “Atom-Lasse” Johansson, p
The surface gravity of the celestial bodies and the velocity of the article by B.-O. Ringberg, p
A little more about the detective magazine article by Isar Pavo, p
Bob Moran – one of the lesser-known heroes article by B.-O. Ringberg, p
How the door was opened 2nd compartment. by Hans Helgars langnovell, p
Entropists’ prayer by Kjell Rynefors (reprint), p. 37
Mis Fina Q scientific kippspalt, p. 42
backward of the cloth, p. 48

Future Fan Nr. 9 (mars 1973)

Date: 1973.3.12
Contents:
Omslag av KLUDDEN, p. 1
Ljushastigheten den ouppnåeliga artikel av “Atom -Lassee” Johansson, p. 4
VB 4 novell av Atom-Lasse Johansson, p. 6
Klubbspalten kort denna gång;övergår i en beskrivning av läget i USA på serie-fronten av B. Falk, p. 16
ERB och SF artikel av Magnus Megnusson, p. 20
Redaktionellt, p. 29
Hur porten öppnades novell av Hans Helgar (l.a avdeln.), p. 30
Detektivmagasinens vilda vetenskapsmän art. av Isar Pavo, p. 36
Brevspalten redigerad av B.-O. Ringberg, p. 42
Miss Fina Q klippspalt med mest astronomi, p. 47
backover (Kapten Frank) av Peter Jarbratt, p. 50

In English:
Cover of KLUDDEN, p. 1
Light speed the unattainable article by “Atom-Lassee” Johansson, p
VB 4 short story by Atom-Lasse Johansson, p
The club card card this time, turns into a description of the state of the United States on the series front by B. Falk, p.
ERB and SF article by Magnus Megnusson, p
Editorial, p
How the gate was opened short story by Hans Helgar (1st section), p
Detective magazine’s wild scientists art. by Isar Pavo, p
The letter column edited by B.-O. Ringberg, p
Miss Fina Q rock gap with most astronomy, p. 47
backover (Captain Frank) by Peter Jarbratt, p

Future Fan Nr. 8 (november 1972)

Date: 1972.11.20
Contents:
Omslag, p. 1
Lucky Starr – trivsan rymodetektiv artikel av B.-O. Ringberg, p. 4
Redaktionellt, författarnotiser och en dikt om Joan Randall av B.-O. Ringberg, p. 8
Spöksolen novell av J.R. Fearn och S.J. Bounds, p. 9
Klubbspalten, p. 12
Världsrymdens “svarta hal” och vita dvärgar kort artikel av “Atom-Lasse” Johannson, p. 15
Hotet frän Mimas längnovell av “Atom-Lasse” J., p. 16
Mis Fina Q klippspalt med diverse populärv tenslap, p.28
Brevspalten i reäigering av Red.(som vanlight), p. 30
Gästande asteroid (om Toro m.m.) art. av B.-O. Ringberg, p. 35
Tarzan och yttre rymden av Hans-Olof Olsson, p. 36

In English:
Cover, p. 1
Lucky Starr – Pleasant space-detective article by B.-O. Ringberg, p
Editorial, author notes and a poem about Joan Randall by B.-O. Ringberg, p
Spöksolen novell by J.R. Fearn and S.J. Bounds, p
Club Hall, p
World Space’s “black hall” and white dwarfs short article by “Atom-Lasse” Johannson, p.
The threat of Mima’s long-run by “Atom-Lasse” J., p
Mis Fine Q rock gap with various popular screens, p.28
Letter column in the re-enactment of Red (as vanlight), p
Guest asteroid (if Toro m.m.) art. by B.-O. Ringberg, p
Tarzan and outer space by Hans-Olof Olsson, p

Future Fan Nr. 7 (juli 1972)

Date: 1972.7.19
Contents:
Omslag (ille faciet Sixten kvist i H. Helgars pjas-novell), p. 1
Cordwainer Smith – space operans poet artikel av H.-O. 0lsson, p. 4
Megaparsec dikt av B.-O. Ringberg, p. 7
Den långa resan novell av “Atom-Iasse” Johansoon, p. 8
Redaktionellt, p. 12
Molnet novell av Per Stenström, p. 14
Klubbspalt, inklusive Om SF i Tyskland av H.-O. Olsson, och en kort dikt av samme av H.-O. Olsson, p. 16
Rätt steg mot morgondagen artikel av B.-O. Rineberg, p. 20
“Af sådandt stoff som drömaar väfvas af —” pjäs-novell av Hans Helgar, p. 22
Mer om Marsmänarna artikel av B.-O. Ringberg, p. 29
Lista på space opera – litteratur av B.O. Ringberg, p. 30
Brevspalt i Red.:s redigering, p. 36

In English:
Cover (bad facet Sixten twig in H. Helgars pjas-novell), p
Cordwainer Smith – Space Opera’s poet article by H.-O. 0lsson, p. 4
Megaparsec poem by B.-O. Ringberg, p
The long journey short story of “Atom-Iasse” Johansoon, p
Editorial, p
Cloud story by Per Stenström, p
Club Slam, including About SF in Germany by H.-O. Olsson, and a short poem by the same by H.-O. Olsson, p
The right step towards tomorrow’s article by B.-O. Rineberg, p
“Of such material as a dreamman is woven by —” play story by Hans Helgar, p
More about the Marmen article by B.-O. Ringberg, p
List of space opera – literature by B.O. Ringberg, p
Letter column in Red’s editing, p

Future Fan Nr. 6 (november 1971)

Date: 1971.11.30
Contents:
Omslag (frånIMAGINATION denna gång), p. 1
Professor Jameson-den evige upptäckaren artikel av Magnus Magnusson, p. 4
Kometen novell av Hans Helgar, p. 8
Redaktionellt, p. 17
Klubbsualten, p. 18
Fission of tomorrow? artikel av B.-O. Ringberg, p. 22
Liten Mars-sektion: Anders Palm om sin nya bok, Marsmånarnas synlighet frän planetens yta ,artikel av B.-O. Ringberg, p. 24
Brevspalten redigerad av red. p.26
Kapten Framtids tillkomsthistoria av C.-O. Jonsson (3.e och sista avsnittet), p. 29

In English:
Cover (from IMAGINATION this time), p. 1
Professor Jameson-the Eternal Discoverer Article by Magnus Magnusson, p
Comet novel by Hans Helgar, p
Editorial, p
Club Lions, p
Fission of tomorrow? article by B.-O. Ringberg, p
Small Mars section: Anders Palm about his new book, Marmarsen’s visibility from the planet’s surface, article by B.-O. Ringberg, p
Letter column edited by red. p.26
Captain Future’s History of Access by C.-O. Jonsson (3rd and last section), p

Future Fan Nr. 5 (febr. 1971)

Date: 1971.2.20
Contents:
Omslag a v Rudy der Hagopian, p. 1
Innehåll etc., p. 3
Redaktionellt, p. 4
E.E.”Doc” Smith – en snabbskiss av Magnus Magnusson, p. 5
Tomte med strålpistol novell av H.O. Olsson & H. Helgar, p. 8
Nya fakta om Barnards stjärna av B.-O. Ringberg, p. 14
VISION OF TOMORROW av B.-O. Ringberg, p. 17
Klubbspalten av B.-0. Ringberg, p. 18
tre limerickar av B.-O. Ringberg, p. 21
Efter den stora kuppen short-short story av H.O. Olsson, p. 23
Brev redigerade av B.-O. Ringberg, p. 24
Romanserien Kapten Framtids tillkomsthistoria 2.a avsn. av Carl-Olof Jonsson, p. 29

In English:
Cover by Rudy der Hagopian, p. 1
Content, etc., p
Editorial, p
E.E. “Doc” Smith – a quick sketch of Magnus Magnusson, p
Plot with jet gun short story of H.O. 0lsson & H. Helgar, p
New facts about Barnard’s star by B.-O. Ringberg, p
VISION OF TOMORROW by B.-O. Ringberg, p
Club ball of B.-0. Ringberg, p
three adhesive strips of B.-O. Ringberg, p
After the big coup short-short story by H.O. Olsson, p
Letters edited by B.-O. Ringberg, p
The space series Captain Future’s access story 2.a section. by Carl-Olof Jonsson, p

Future Fan Nr. 4½ innehåller (juli 1970)

Date: 1970.7.11
Contents:
Omslag av Rudy der Hoeopian, p. 1
Redaktionellt, p. 4
Klubbspalten av B.-O. Ringberg, p. 5
En världs födelse novell av C.-0. Jonsson, p. 10
STARWOLF: Edmond Hamiltons nyaste berättarteknik artikel av C.-O. Jonsson, p. 11
Brevspalten redigerad av B.-0. Ringberg, p. 15
Medlemslista, p. 20

In English:
Cover by Rudy der Hoeopian, p. 1
Editorial, p
The club hall of B.-O. Ringberg, p
A world birth novel by C.-0. Jonsson, p
STARWOLF: Edmond Hamilton’s newest storytelling technique article by C.-O. Jonsson, p
Letter column edited by B.-0. Ringberg, p
Member list, p

Future Fan Nr. 4 (januari 1970)

Date: 1970.1.
Contents:
Omslag av Rudy der Hagopian, p. 1
Några vackra ord om AMAZING av Kjell Hjalmarsson, p. 4
Redaktionellt, p. 18
Linnë,Tarzan och kapten Frank av Bertil Falk, p. 19
KLUBDSPALTEN av B.-O. Ringberg, p. 22
Barnards stjärna i dikt och verklighet ev B.-O. Ringberg, p. 29
SF-dikt av B.-O. Ringberg, p. 35
BREVSPALTEN redigerad av B.-O. Ringberg, p. 36
Återkoosten av Nite Walker, p. 38
två brev, belyennde den följande artikeln, p. 40
Romanserien KAPTEN FRAMTIDS tillkomsethistoria av Carl-Olof Jonsson, l:a avsn., p. 42

In English:
Cover by Rudy der Hagopian, p. 1
Some beautiful words about AMAZING by Kjell Hjalmarsson, p
Editorial, p. 18
Linnë, Tarzan and Captain Frank by Bertil Falk, p
CLUB PAGE by B.-O. Ringberg, p
Barnard’s star in poetry and reality possibly B.-O. Ringberg, p
SF poems by B.-O. Ringberg, p
The letter palette edited by B.-O. Ringberg, p
Reclaimed by Nite Walker, p
two letters, highlighted the following article, p
Romansien KAPTEN FRAMTIDS add-on story by Carl-Olof Jonsson, 1st paragraph, p.

Future Fan Nr. 2 (febr. 1969)

Date: 1969.2.27
Contents:
Omslag av Rudy der Hagopian, p. 1
Redaktionellt av B.-O. Ringberg, p. 4
Pseudonymindex till JVM av Kjell Hjalmarsson, p. 5
In waiting dikt av B.-O Ringberg, p. 8
Carlos spalt av Carl-Olof Jonsson, p. 10
Legens och fredens väktare numrets artikel om space opera av B.-O. Ringperg, p. 12
Klubbspalten, p. 22
Jack Williamson pristagares s 22,25; E.Hamilton och Starwolf3 s 22,25; forskningsnotiser s 22,23; reserapport från Göteborgsbesök s 23-24; Barbarella s 24, även s 27; SERIEFRÄMJANDET s 24-25; CF-böcker hos Witter s 25; rec.av Cosmos bulletin nr 8 s 25.

Brevspalten – ack aå kort – redigerad av B.-O. Ringberg, p. 26
De sista av de oöversatta kapten Frank-äventyren av B._O. Ringberg – artikelns andra avsnitt, p. 28

Santliga illos i detta nummer är utförda av Rudy der Hagopian, Göteborg.

In English:
Cover by Rudy der Hagopian
Editorial by B.-O. Ringberg
Pseudonymindex to JVM by Kjell Hjalmarsson
In waiting poem by B.-O Ringberg
Carlos split by Carl-Olof Jonsson
The doctor’s and peace guard’s article on space opera by B.-O. Ringperg
Club gap
Jack Williamson Laureates s 22.25; E.Hamilton and Starwolf3 s 22.25; research notes 22.23; travel report from Gothenburg visit s 23-24; Barbarella 24, also p. 27; SERIOUS PROGRAMS 24-25; CF books from Witter s 25; rec.av Cosmos bulletin no. 8 s 25.

Letter column – oh short card – edited by B.-O. Ringberg
The last of the untranslated captain Frank adventures of B._O. The other section of the Ringberg article

True illos in this issue are performed by Rudy der Hagopian, Gothenburg.

Future Fan Nr. 3 (augusti 1969)

Date: 1969.7.30
Contents:
omslsg av W. Papak (från gamla JVM), p. 1
Något om robotar artikel av B.-O. Ringberg med illos från gamla JVM, p. 4
Redaktionellt, p. 15
Carlos bokspalt av Carl-0lof Jonsson, p. 16
Klubbspalten av B.-O. Ringberg, p. 18
Om Lancelot Diggs artikel av B.-O. Ringberg, p. 21
Drevspalten redigerad av B.-O. Ringberg, p. 26
De sista av de oöversatta kapten Frankäventyren av B.-O. Ringberg (slutet), p. 28

Vinjetter och insides-illos av Rudy der Hagopian.

In English:
cover of W. Papak (from old JVM), p. 1
Something about robots article by B.-O. Ringberg with illos from old JVM, p
Editorial, p
Carlos book column by Carl-Olof Jonsson, p
The club hall of B.-O. Ringberg, p
About Lancelot Digg’s article by B.-O. Ringberg, p
The drive slot edited by B.-O. Ringberg, p
The last of the untranslated captain Frankie adventures of B.-O. Ringberg (end), p. 28

Vignettes and insides-illos by Rudy der Hagopian.