ఫెస్సెండన్ విశ్వం (Fessenden’s Worlds)

అనువాదం: శ్రీమతి ఏ.సి. కృష్ణారావు, పాలగుమ్మి పద్మరాజు

బాలమేధావి – ఆసక్తికరమైన శాస్త్ర విజ్ఞాన కథలు
మద్రాసు : విజయా పబ్లికేషన్స్, మార్చ్ 1964, 215 పేజీలు.

Contents:
కార్న్‌బ్లత్ / గోమెజ్
ఫెస్సెండన్ విశ్వం / ఎడ్మండ్ హామిల్టన్
అండ్ దెన్ దేర్ వర్ నన్ / అన్న ప్రాంక్ రస్సెల్

[Unknown] (Fessenden’s Worlds)
Translator: Kr̥ṣṇārāvu, E. Si ; Padmarāju, Pālagummi (పాలగుమ్మి పద్మరాజు), 1915-1983
in: Bālamēdhāvi : itara śāstra vijñāna kathalu / anuvādaṃ E. Si. Kr̥ṣṇārāvu, Pālagummi Padmarāju / anuvādaṃ E. Si. Kr̥ṣṇārāvu, Pālagummi Padmarāju. – Madrās : Vijayā Pablikēṣans, 1964, 215 p. ; 18 cm.

Translator: A.C. Krishna Rao and Palagummi Padmaraju
in: Bala Methavi. Itara Sastra Vignana Kathalu : Science fiction stories / translated into Telugu by A.C. Krishna Rao and Palagummi Padmaraju. – Madras, India : Vijaya Publications, 1964. – 215 p. ; 18 cm.
NOTE:”Published under the auspices of Southern languages Book Trust, Madras-31.”
Contents:
Gomez / C.M. Kornbluth — And then there were none / Eric Frank Russell — Fessenden’s worlds / Edmond Hamilton.

Picture from Mr. Jampala Chowdary’s blog