Future Fan Nr. 1 (sommar 1968)

(HAMILTON, EDMOND). FUTURE FAN NR 1-10 + CAPTAIN FUTURE: “MAN OF TOMORROW”.
Redaktion: B.-O. Ringberg, Carl-Olof Jonsson, Rudy der Hagiopian (nr 1-6) och Kjell Hjalmarsson (nr 7-10). Stockholm: Kapten Frank-klubben, 1968-1973. 12 klammerhäftade volymer. Samtliga häften med handskrivet datum på framsidan samt med exlibrisstämpel. Sci-fi fanzine tillägnat Kapten Frank (Captain Future). Nr 1-10 + 4 1/2 (special letter zine) samt även faksimil av Jennings, Robert: CAPTAIN FUTURE: “MAN OF TOMORROW”, artikel på engelska om Captain Future och dess skapare Edmond Hamilton.

FUTURE FAN är officiellt organ för KAPTEN FRANK-KLUBBEN (Captain Future Society), och distribueras till klubbens medlemmar, nordiska fanzine-utgivare och andra enligt redalctionens beslut. Medlemskap, berättigande till tre möten mnd Frankmännen, kostar 10:- . Det kan synas vara dyrt, men specialicerade föreningar med rätt få medlemmar – likt vår får en proportidnsvis hög medlemsavgift.

In English
FUTURE FAN is the official body of the CAPTEN FRANK CLUB (Captain Future Society), and is distributed to club members, Nordic fanzine publishers and others according to the decision of the editorial board. Membership, entitled to three meetings this month, costs 10: -. It may seem expensive, but specialized associations with the right few members – like ours, get a proportionally high membership fee.

Date: 1968.5.9
Contents:
Omslag ur”kometkungarna”
Matti Helles har svarat för övriga illos o. rubriker., p. 1
Redaktionellt, p. 4
Programförklaring av B.-O. Ringbergoch C.-O. Jonsson, p. 5
Om en rymdhjölte och ett magasin artikel av Bo Stenfors, p. 6
Ett försölt till fortsättning på,· Song of the Futurenen av B.-O. Ringberg, p. 9
CARLOS spalt C.-O. Jonsson tålar. den här gängen om Samachsons och Wellmans CF-romaner, p. 10
Edmond Hamilton och naturlagarna artikel av B.-O. Ringberg, p. 12
Klubbspalt:
om möten i Stookholm, p. 16
om besök i Göteborg, p. 17
litteratur om kF, p. 19
ett par intressanta fanzines berörs pä sid., p. 19-20
CF-forskning, p. 20
IN MEMORIAM, p. 21
Brevspalt, redigerad av B.-O. Ringberg, p. 22
De sista av de oöversatta Kapten Frank-äventyren artikel av B.-O. Ringberg, p. 25

In English:
Cover from “comet kings”
Matti Helles has answered for other illos and headlines.
editorial
Program statement of B.-O. Ringberg and C.-O. Jonsson
About a space helper and a magazine article by Bo Stenfors
A salty to the continuation of, · Song of the Futuren by B.-O. Ringberg
CARLOS column C.-O. Jonsson tolerates. this gang of Samachson’s and Wellman’s CF novels
Edmond Hamilton and the Natural Law Article of B.-O. Ringberg
Club Gap:
about meetings in Stookholm
about a visit to Gothenburg
literature on kF
a couple of interesting fanzines are touched on p.
CF research
IN MEMORIAM
Letter column, edited by B.-O. Ringberg
The last of the untranslated Captain Frank adventures article by B.-O. Ringberg